HEM

Aktuell status

 

 

Den 11 oktober 2016 beslutades på en extrainsatt stämma att landsbygdsdelen av projektet läggs ner och projektet lämnas istället över till ElmNet. De kommer att driva vidare projektet. Alla avtal som är skrivna lämnas över till Elmnet. Dock med vissa ändringar, läs längre ner för detaljer.

 

Diö tätort kommer i nuläget att drivas vidare och ägas av Diö Byanät.

 

Senaste nytt

 

2018-05-20

Den 4 Juni kl 18 blir det årsmöte i Urania.

Vi kommer att rösta för att sälja fibernätet till Elmnet samt att lägga ner föreningen.

 

För er som är fullt anslutna innebär det att ni slipper betala medlemsavgiften på 100 kr/år men nätavgiften höjs från 40 till 50 kr/månad.

 

Då Elmnet köper vårt nät kommer vi att få en del pengar över när föreningen är nedlagd. Hur mycket är svårt att säga i dagsläget men det kan bli några tusenlappar per fullt ansluten medlem.

 

För er som har förberedande anslutning innebär det ingen större förändring, ni får fortfarande tillgodoräkna er 4000 kr som tidigare när vi väljer att ansluta fullt.

 

Dagordning

1. Val av stämmordförande somt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt av disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Årsavgift och andra avgifter.

12. Punkt 13-15 utgår då stämman ska rösta om likvidation.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

15. Val av valberedning, två personer, varav en ska vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Information om försäljning av nätet till Elmnet, redovisning av anbud.

18. Beslut om likvidation enligt stadga §21 och §6. Information om fördelningen av föreningens kvarvarande medel.

 

Välkomna!

 

 

2017-05-15

Kallelse till årsmöte. Den 31 Maj kl 18 blir det årsmöte i Urania.

 

2017-04-20

E-On har nu fått tillstånd att trycka under växjövägen. Detta ska de göra inom 2 veckor, sen kan det ta ytterligare 2 veckor innan Telarco har kopplat ihop fibern. Håll ut Nordvästra Diö.

 

One.com har ändrat på reglerna för hemsidan. Vi kan bara ha 5 sidor publiserade. Därför är vissa sidor borttagna.

 

2017-03-20

Ursäkta att det inte har uppdaterats på ett tag. Eons grävning är nu klar men deras ansökan om att trycka sig under vägen har gått ut, med två dagar. Så de måste göra en nu ansökan hos trafikverket. Tyvärr drar det ut på tiden som vanligt. Fakturorna har ju redan gått ut och de har nu förfallit, har ni inte betalt så är det ok att vänta lite. Vi hoppas att ni står ut i några veckor till.

 

2016-10-12

På den extrainsatta stämman röstades igenom att landsbygdsdelen av projktet tas över av Elmnet. Medlemsavgiften återgår till 100Kr/år som det var tidigare.

 

Vi har nu fått en plan från Telarco med färdigställandet av fiber:

All fiber är blåst nu öster om järnvägen, terminering kommer slutföras under nästa vecka.

Vi har en tekniker permanent i området som gör utomhusinstallationer .

Tomtgrävningarna som är kvar görs imorgon så många de hinner sen kommer de nästa vecka och fortsätter.

Inomhusteknikern är snart klar i Eneryda efter det kommer han och installerar samtliga kunder som är kvar som kan göras.

De som är nordväst om Helgeå kommer att boxas och inomhusinstalleras, men kan inte sättas i drift förrän Eon grävt.,

Planen är att alla som vi grävt kanalisation förbi och kan ansluta till det befintliga nätet ska vara klara innan november månad slut. Detta gäller inte de som inte har grävts i söder tex de vid Möckeln, Diö Nordväst mfl. Kunder längs Växjövägen utanför ”Diö/Dihult Stadsskyltar”

 

2016-10-04

ElmNet styrelse har tagit ett viktigt beslut som innebär att ElmNet kan ta över ett bidragsberättigat byanätsprojekt om byanätsföreningen vill lämna projektet ifrån sig. Vi i byanätets styrelse tycker att detta är ett steg i rätt riktning och kallar därför nu till en extra stämma den 11 oktober kl 18:30 i Urania.

 

Denna överflytt innebär vissa justeringar i avtalet (det blir samma förutsättningar som för Älmhults tätort). Läs mail nedan från Elmnet för mer information. Diö tätort kommer fortsätta tillhöra Diö Byanäts förening i nuläget.

 

Välkomna på stämman den 11 oktober kl 18:30 i Urania.

 

***

 

Efter förfrågan från en byanätsförening om överlåtelse av deras byanätsprojekt så har det skett en politisk diskussion om principfrågan i de olika politiska partigrupperna, diskussionerna där föranledde ElmNet att kalla till ett extra styrelsemöte. På det extra styrelsemötet 26 sep så beslutade styrelsen att ElmNet kan ta över ett bidragsberättigat byanätsprojekt om byanätsföreningen vill lämna projektet ifrån sig (Länsstyrelsen har sagt ok förutsatt att vissa formella villkor är uppfyllda).

Styrelsens diskussion och beslut kan sammanfattas enligt nedan:

 • En överlåtelse till ElmNet innebär att ElmNet blir nätägare, precis som ElmNet är nätägare i Älmhults tätort. Ev nätavgifter kommer att vara samma för samtliga kunder i ElmNets nät (kan dock finnas skillnader mellan ex.vis privatkunder och företagskunder.) komplett anslutning av ett permanenthushåll = 19 900 kr. Håltagning i yttervägg och installation av fibermodem ingår, tomtgrävning tillkommer. Priset inkluderar moms.
 • förberedande anslutning = 6 500 kr (Uppgradering till komplett anslutning kostar 15 000 kr för ett permanenthushåll). Priset inkluderar moms.
 • komplett anslutning av ett fritidshus = 24900 kr.
 • företagsanslutning 1 fiber = 20 000 kr exkl moms
 • företagsanslutning 2 fiber = 25 000 kr exkl moms
 • flerfamiljshus = offereras i varje enskilt fall

Anslutningsavgifterna blir därmed samma som i Älmhults tätort.

Övertagandet är dock förenat med vissa villkor:

 • Föreningen kallar skyndsamt till extra föreningsstämma där beslut om överlåtelse fattas. Detta för att ElmNets ska hinna göra justeringar/kompletteringar av inlämnade bidragsansökningar innan nästa beslutsomgång.
 • ElmNet får tillgång till den projektering, bidragsansökan och kostnadsberäkning (inkl mängdberäkning) som föreningen gjort.
 • Samtliga avtal som tecknats med föreningen övergår till ElmNet, dvs även tillträde till mark om sådan formulering finns i avtalstexten.
 • Föreningen är behjälplig med att identifiera vilka avtal som avser permanenthushåll resp fritidshus.
 • Föreningen är behjälplig med att på kartunderlag markera de permanenthushåll som ännu ej tecknat avtal med föreningen.
 • Om det finns fastighetsägare som anmält intresse att ta emot sten från kabelgrävningen så önskar ElmNet få information om dessa.
 • Redan utförda arbeten och betalda kostnader (samförläggningar m.m.) kan under vissa förutsättningar övertas (”köpas”) av ElmNet men det förutsätter att fakturaunderlag, betalningsbevis m.m. uppfyller Länsstyrelsens krav så att kostnaderna är bidragsberättigande även för ElmNet. Här får vi kanske titta lite extra på vissa underlag för att se hur de ska hanteras.

Mvh John-Arne Sandström, ElmNet

 

 

2016-09-16

Fiberblåsning och Installationer pågår i Diö samhälle men det går långsamt, många kunder i Älmhult har också väntat väldigt länge och Telarco har många tekniker där.

En förtydligande för de som bor i nordvästra Diö, väster om växjövägen, norr om badplatsen så kommer ni att få vänta tills december innan inkoppling kan ske. Vi har en samgrävning tillsammans med e-on som kommer att gräva från växjövägen ut till lindsjöholm, och det är just den sträckan som vi ska mata nordvästra Diö med.

 

På den extrainsatta stämman den 13 sep röstades igenom att medlemsavgiften höjs till 200 Kr/år för att täcka räntekostnader i samband med tillfälligt lån från kommunen. Kommer att vara en tillfällig höjning på 2-3 år.

 

2016-07-06

Lite information från Elmnet:

Ownit levererar sedan månadsskiftet april/maj internettjänster i nätet.

Telia kan sedan ca 1 månad tillbaka leverera IP-telefoni i vårt nät via Qmarket, därmed kan de erbjuda en sk trippel-play tjänst.

ComHem dök upp i vårt nät veckan före midsommar, de finns nu på Qmarket med internet, IP-telefoni och IP-TV tjänster, dock ingen trippel-play under ”Paket” (än).

Detta betyder att vi just nu har Bredbandsbolaget, Boxer, Viasat, Telia och ComHem som kan leverera alla tre tjänsterna i vårt nät. Dessutom har vi ett prel besked om att Sappa kommer in i nätet under senhösten. Sappa har lång erfarenhet av fiber-TV, de jobbar även för fullt på att kunna leverera internet och telefoni men har ingen sådan lösning på plats ännu.

Vad gäller driftstörningar så är min bild att vi haft en hyfsat lugn vår/försommar, Zitius har haft två strömavbrott på sin station i Malmö vilket medförde att hela vårt nät låg nere under tiden som felet åtgärdades. Lokalt har vi inte haft några större störningar, vi hade en landsbygdsnod där vår batteri-backup strulade vilket medförde att alla switchar gick ner men efter omstart av batteri-backup:en startade allt upp igen. Ombyggnaden av väg 120 mellan Älmhult och Delary har medfört en hel del störningar för ett fåtal kunder och där vi fått laga provisoriskt flera gånger.

ElmNet själva jobbar för fullt med att ansluta hela Älmhults tätort till fibernätet med målsättningen att allt ska vara klart innan julhelgerna. Vi har haft en hög kundtillströmning sedan IP Only meddelade att de lämnar Älmhult, det är naturligtvis positivt för ElmNet att få ca 200 kunder till men innebär samtidigt en kraftigt ökad belastning på vår entreprenör att hinna med allt under hösten.

 

Vi kommer ligga på att de också prioriterar installationerna i Diö efter semestern då vi använder samma entreprenör.

 

2016-06-23

Nytt telefon nummer till vår kassör Jens Karlsson: 0738-338687.

De stora grävningarna kommer inom 1 vecka att bli klara. Sen kommer Telarco att ta semester. Tomtgrävningar och installation kommer alltså att bli efter semestern. De kör igång igen i mittan av augusti.

 

2016-05-12

Nu har vi fått besked om bidrag. Vi har tyvärr inte fått några pengar i denna omgången.

De projekt som fick stöd var följande:

· IP-Only Networks AB, projekt Bolmsö m fl, Ljungby kommun

· Hannabads Fiber Ekonomisk förening, Markaryds kommun

· Ekonomisk förening Växjö East Fibre, Växjö kommun

· Alsterns Fibernät Ekonomisk förening, Uppvidinge kommun

· Ljungby Energinät AB, projekt Viggsjö m fl, Ljungby kommun

· Wexnet AB, projekt Asa Byanät, Växjö kommun

· Ljungby Energinät AB, projekt Tannåker, Ljungby kommun

· Wexnet AB, projekt Väckelsång, Tingsryds kommun

Länsstyrelsen skriver till oss:

De ansökningar som är kompletta men som inte kom med bland dem som beviljades medel förs automatiskt över till omgång 2. Där deltar också de 5 ansökningar som inkom mellan 16 september och 30 november 2015. Vi har fortfarande ingen närmare information om när eventuella ytterligare pengar kan ställas till förfogande mer än att det kan bli under hösten. Vi håller er underrättade om hur det utvecklas och när nästa beslutstillfälle kan komma. Fram till dess är det helt i sin ordning att justera och förfina sina ansökningar.

Tidningen skriver:

Efter de nu beviljade ansökningarna finns 32 projekt kvar i länet som tillsammans behöver 72 miljoner kronor. Kanske kan vi få 30 miljoner till i höst, men då återstår ändå 42 miljoner. De här pengarna är tänkta att räcka till 2020.

Så det verkar ju som att det kommer mer pengar i höst, vi får avvakta och se.

 

2016-05-03

Grävningarna i Diö tätort börjar igen. Hela tärorten beräknas vara klargrävd om 6-8 veckor. Inkoppling sker kort därefter med undantal för nordvästra Dihult. Eftersom vi kommer att samgräva med e-on en sträcka vilket också är stamledningen så kommer vi inte ha möjlighet att koppla på förrän efter semestern.

 

2016-04-05

Tyvärr har Telarco fått andra brådskande jobb så grävningar skjuts fram till Maj månad.

Årsmöte blir den 9 Maj kl 18:00 i Urania, alla medlemmar är välkomna.

 

2016-03-02

Fortfarande kallt väder så grävningarna skjuts framåt. Det går att såga upp men det innebär stora kostnader som vi inte kan ta. I början av april beräknas grävningarna starta igen.

Fiberblåsningarna och installationerna i södra Diö fortsätter, inkopping sker stegvis. Det är mycket svårt för dem att säga inkopplingsdatum, det beror helt på stamnätet och var man bor, vissa sträckor kan man koppla in medans andra får vänta då den sektionen behöver mata en annan del av Diö. Hör med installatören när han kommer för bästa uppskattning om inkopplingsdatum. För er som har fått modemet installerat kan se på FX lampan, när den lyser fast betyder det att det fibern är aktiv och ni kan koppla in datorn. Man blir routad till almhult.qmarket.se där man väljer abonnemang. Det kostar inget för er så länge ni inte har valt något abonnemang, så ni kan vänta tills ert nuverande abonnemang är uppsagt.

 

När det gäller landsbygden så har vi fått besked att under April-Maj kommer vi få svar på om vi får bidrag.

 

2016-02-10

Fiberblåsning har nu börjat i södra Diö och ni kan bli kontaktade för installation av fibermodem inom kort. Grävningarna kommer att starta igen första veckan i mars och då börjar de på gränsvägen. Besked om bidrag till landsbygden kommer tidigast i mars månad.

 

2016-02-02

Grävningarna är fortfarande avstannade. Det har varit plus grader nu ett tag men det finns fortfarande tjäle marken. Det kommer att dröjar ytterligare ett antal veckor innan grävningarna startar.

E-on planerar att i Maj-Juni gräva ner elledningar från Växjövägen längs med gästgivarevägen i Dihult och ut till Lindsjöholm. Vi kommer att sammarbeta med dem och samförlägga för att spara pengar. Vi tror att det inte kommer att fördröja inkopplingen mer än någon månad eller max två.

 

2016-01-10

Grävningarna avbrutna: På grund av tjälen så avbryts grävningarna tillfälligt tills tjälen har gått ur marken. Vi får se hur lång tid det kan ta. Fiberblåsning och svetsning kan också bli fördröjt.

 

2015-12-21

Grävningen har nu tagit jul ledigt. De kommer att fortsätta vecka två. Mer än halva Diö är nu färdig grävt. Alla hushållen norr om fotbollsplanen är kvar.

 

2015-12-05

Goda nyheter. Elmnet har bestämt att byanätsavgiften halveras från 80kr/månad till endast 40kr/månad. Det innebär 480 Kr om året i besparing för de som kommer ha ett aktivt abonnemang! Avgiften gäller under hela 2016.

För er kännedom så är ”Nätavgiften” för ElmNets egna kunder inom Älmhults tätort 80kr per månad. Wexnet debiterar 150 kr per månad och Ljungby Energi debiterar 260 kr per månad.

 

2015-11-25

Nu går det undan, grävningarna på Linnevägen är avklarade. Idag börjades det på Gemlagatan. Nedan bilder från Linnevägen.

 

2015-11-24

Grävningarna är nu i princip klara i området runt Urania. Endast några som har beställt grävning på tomt som är kvar. Vi väntar på godkännande för att få börja gräva längs med växjövägen söder om ån. Det kan ta några veckor. Under tiden så grävs det nu på linnevägen/kattesjönområdet. Nästa område att gräva på blir, om någon vecka, gemlagatan/riskullav/kantarell och champinjonvägen.

 

2015-10-22

Avtalen har nu börjat att komma tillbaka. Kartorna uppdateras allt eftersom. Turkos plutt betyder att avtalet är klart.

 

2015-10-19

Första spadtagen på åsprommenaden. Alla avtalen har nu blivit postade. Vi ber alla, speciellt ni som bor i samhället att returnera dessa så fort som möjligt så att vi kan planera grävsträckorna.

 

 

2015-10-14

Grävning startar!

Grävfirman låter meddela att de kommer att ta sig an Diö samhäller redan nästa vecka. Åsprommenaden/Stora backegatan/skyttegatan blir de första ut. Detta kommer lite plötsligt men ju tidigare desto bättre. Vi har sagt att 15 november är sista ansökningsdag vilket gäller, ni som bor på dessa gator vänligen returnera avtalen så fort som möjligt.

 

2015-10-13

För er som läste i tidningen i fredags så stod där att vi håller på att detaljplanerar i Diö tätort. Vi är också lite överaskade med så är det. Eftersom Diö tätort ändå inte kan får några bidrag kan vi köra igång där. Telarco som kommer utföra jobbet granskar nu kartorna och ska bestämma i vilket område de kommer att börja. Vi återkommer med mer information när vi vet mer.

Avtalen börjar bli klara och vi beräknar att kunna skicka ut de första i början av nästa vecka.

 

2015-09-25

Vi kommer att börja med avtalsskrivningen snart. För att förenkla processen kommer vi att skicka ut brev med två avtal till varje hushåll med full eller förberedande anslutning. Ett avtal skall returneras till oss i bifogat kuvert. Vi avvaktar dock med fakturering av de första 5000 kronorna tills vi vet när vi kan börja gräva.

 

2015-09-01

Det har trillat in några nya anmälningar, de skylar vi satt upp verkar ha gjort resultat. Vi har fått tillbaka ungefär hälften av alla markavtalen. När det gäller medlemsavgiften så är det fortfarande ca 50 hushåll som inte betalat. Vi har inte hört något mer från länsstyrelsen när det gäller beslut om bidragspengar så vi förutsätter att december är det som gäller.

 

2015-07-10

Idag postar vi 64 brev innehållande markavtal för de markägare som blir berörda av de planerade grävningarna. För er som får brev ber vi er att fylla i dessa returnera till oss under sommaren.

 

2015-07-03

Det verkar som att det blivit fel med fakturorna för medlemsavgiften som skickades via vanligt Brev, de verkar aldrig ha blivit skickade. Detta ska vara löst nu och vi har skickat nya fakturor, dock står det "Påminnelse" och förfallodatum har gått ut. Bortse från detta och betala när det passar men gärna under Juli månad.

 

Länsstyrelsen Kronoberg har nu informerat om att den 15 september kommer vara sista datum för ansökan av stöd för utbyggnad av fibernät 2016. Beslut kan ske tidigast i december.

Vår ansökan är redan inskickad, men fram till den 15 sept. finns alltså möjlighet att komplettera ansökan med fler fastigheter. Enligt de nya bidragsreglerna, så kan bidrag sökas för fastigheter utanför Diö tätort endast.

Om du ännu inte bestämt dig för att ansluta din fastighet, är det hög tid att göra detta nu!

Vi kommer under nästa vecka att skicka ut markavtal till alla markägare som vi planerar att gräva hos.

Vi har nu också ladda upp protokollet från årsmötet.

 

2015-05-31

Årsmötet gick bra, ca 30 personer kom. Protokollet kommer snart upp på hemsidan. EU har nu godkänt jordbruksverkets regler för projektstöd och vi har skickat in vår ansökan om bidrag. Men, vi vet fortfarande inte när vi kan få besked. Vad vi har fått ändra i vår ansökan är antalet fastigheter vi kan få bidrag för. Man har nämligen beslutat att tätorter inte kan få några bidrag. Det innebär att alla i Diö tätort kan vi inte få bidrag för. Men eftersom detta är ett solidariskt projekt ämnar vi ändå att alla skall betala lika för installationen. Vi kommer nu under sommaren att förbereda upphandlingsdokument, skriva avtal med de markägare som blir berörda samt göra ansöka om ledningsrätt.

 

2015-04-20

Inte så mycket har hänt under vintern. Jordbruksverket håller på att justera reglerna hela tiden. Vi avvaktar fortfarande på besked när vi kan få svar på vår ansökan. Det kommer snart en kallelse till årsmötet.

 

2014-10-27

Nya områden, vi har fått Virkenhult och Nyatorp tilldelade vår förening. Vi har skickat ut information och väntar svar. Hela Möckelsnäs kommer Elmnet att sköta och då alltså inte ingå i vår förening.

 

2014-10-20

Projekteringen klar! Nu är det bestämt hur det ska grävas. Detta blir underlag för de bidrag som vi nu kommer att söka. Se hur genom att klicka på KARTA. Har ni anmält er och inte finns med på kartan eller att ert hus är utsatt fel hör av er till oss.

 

2014-10-15

Vi har sammanfattat och publicerat installations- och löpande kostnader. Denna information måste du läsa innan du så småningom skriver på anslutningsavtalet. Se mer under rubriken KOSTNADER.

 

2014-10-13

Vi har tagit beslut om att slå ihop föreningarna till en förening. Det är Diö Byanät Södra som blir den enda föreningen. Anledningen är att vi åker på att göra offentlig upphandling för grävningen oavsett(vilket vi från början hoppades på slippa med tre föreningar).

För dig som blir flyttad innebär det ingen förändring. Stadgarna är samma för alla föreningar och du behåller ditt medlemsnummer. Det enda du behöver vara uppmärksam på är att du betalar in till ett nytt bankgiro.

 

2014-09-04

Nu händer det grejor! Vi har fått första utkast på projekteringen. Det är några korrigeringar som skall göras, när vi anser att den är klar kommer vi att publicera den här på hemsidan.

Vi har också i dagarna lämnat in ansökan för slututbetlaning för Leader bidrag för de utgifter vi haft än så länge som täcker 70000kr. Så nu måste vi klara oss själva i framtiden på medlemsavgifter.

Jordbrukverket har nu släppt information om bredbandsstöd (bidrag). Vi kan nu ansöka om att få bidrag men allt är inte klart ännu vilket innebär att vi tidigast kan få bidrag utbetalt juni 2015. Klicka här för att läsa mer.

 

2014-05-06

Status för anslutningar uppdaterat. Vi har nu fått reda på att det kommer att gå att söka bidrag igen först i september. Under sommaren kommer dock projekteringen att ske. Då ska vi kunna säga mer exakt vad installationen kommer att kosta, detta blir också underlag för bidragsansökningar. Vi kommer att förbereda så mycket som möjligt för att ansöka bidrag till hösten men vi räknar inte med att kunna sätta spaden i marken förrän i mars.

 

2014-04-16

Aktuell status uppdaterad. 263 intresserade av full anslutning. 62% har redan betalat medlemsavgiften. För er som inte betalat, tänk på att vi vill ha den innan 30/4.

2014-03-20

Antalet intresserade ökar allt eftersom, vi är nu uppe i 254 hushåll intresseade av full anslutning. Vi väntar fortfarande besked från länsstyrelsen hur det kommer att bli med bidragen och när man kan söka igen. 128 hushåll har betalat in medlemsavgiften. Tänk på att göra detta innan årsmötet som är plannerat den 22 maj.

 

2014-02-22

Nu är vårt nästa utskick färdigt som vi kommer dela ut till samtliga hushåll oavsett intresse. Du bör ha det i brevlådan senast nästa vecka. Det innehåller en broschyr om fiber samt lite övrig information om hur läget ser ut. För de som är intresserade så finns ett inbetalningkort för medelmsavgiften för 2014. Medlemskap i föreningen innebär att er fastigheten kommer att ingå i den projektering och kalkyl som behövs för att beräkna kostnaden för en eventuell utbyggnad av fibernät. Medlemskap innebär inte att ni förbinder er att ansluta er fastighet till fibernätet.

Projektering kommer troligtvis att genomföras redan i år. Vänta därför inte med att teckna medlemskap, eftersom er fastighet då riskerar att inte innefattas i denna projektering. För er som inte svarat finns en intresseblankett. Det går också bra att bara skicka ett mail till oss info@diobyanat.se.

Broshyren finns att ladda hem här !

 

2013-12-25

Ny hemsida lanserad! Eknomiska föreningarna är nu startade. Vi har också ansökt om momsregistrering vilket också snart blir beviljat. I Januari gör vi ett nytt postalt utskick för att intressera flera.

I och med den nya hemsidan så har vi en ny email adress: info@diobyanat.se

Det är nu så många fiberföreningar som ansöker om bidrag att bidragspengarna är slut. Det är ej beslutat för hur landsbygdsprogrammet kommer att se ut 2014 och framåt. Detta resulterar att vi får snällt vänta på mera bidragspengar, troligen kan vi ansöka om pengar först till hösten. Så länge så får vi jobbar med anslutningsavtal, gräv-offerter och markupplåtelse.

 

2013-10-24

Igår hade vi konstituerande stämma för våra ekonomiska föreningar. Det var en trevlig tillställning som ca 50 personer valde att komma till. Vi bestämmde att skapa tre ekonomiska föreningar för att kunna utnyttja bidrag i så stor utsträckning som möjligt. Stadgarna godkändes och vi utsåg ordförande, kassör, ledamöter och revisorer.

 

2013-10-07

Den 23:e oktober kl 19 i Urania blir det konstiturande stämma för Diö Byanät ekonomiska förening. Då är alla som vill engagera sig i den blivande styrelsen eller någon arbetsgrupp välkomna. Är det så att ni vill engagera er meddela oss gärna detta innan mötet. Förslag på föreningsstadgar kan man läsa här.

 

2013-08-27

Efter ganska stilla aktivitet under sommaren så drar vi igång nu igen. Vi närmar oss snart 50% intresserade men det är fortfarande inte för sent för er som vill hoppa på. Nästa steg blir att skapa en ekonomisk förening. Vi söker därför frivilliga som vill engagera sig. Föreningen behöver styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Under slutet av september kommer vi att kalla till en konstituerande stämma. Håll utskik efter en kallelse snart.

Nedgrävningen av stamnätet som kommer gå igenom centrala Diö är också i full gång som ni kanske märkt.

 

2013-04-30

Vi har nu en email adress. diobyanat@gmail.com.(Ej längre aktuell!) Till den går bra att skicka om man har några frågor. Vi kommer också att använda denna för att skicka ut information om arbetet. Se vårt första brev till alla som anmält intresse.

 

2013-04-11

171 som har visat intresse för fibern just nu men vi behöver fler för att kunna driva igenom projektet. Det är fortfarande många som inte har svarat. Vi tror att många vill men inte har haft orken att svara, så hjälp gärna till att sprida informationen så att alla får en chans att ta ställning. Vi kommer att skicka ut en påminnelse till alla som inte svarat om några veckor.

 

2013-03-25

Vi söker er som vill hjälpa till med vårt arbete. Framför allt gäller det att sprida information om vad fiber innebär. Kontakta någon i gruppen om du är intresserad.

 

2013-02-28

Informationsmöte om fiber i Urania. Presentationen finns här.

 

2013-02-07

De närmsta dagarna skickar vi ut informationsblad till samtliga hushåll i Diö som beskriver fördelarna med fiber indragit till sin fastighet och även en intresseanmälan.

 

2012-12-15

Nu har även Diö som många andra byar runt Älmhult redan gjort. Startat en grupp som skall arbeta med att införa fiber till våra fastigheter.

 

 

Copyright © Diö Byanät 2017